Theses 

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti – Bc. Helena Marešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Bc. Helena Marešová

Bakalářská práce

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti

Adolescence and drug addiction: factors affecting the process of overcoming drug addiction

Anotace: Bakalářská práce pojednává o drogové závislosti v souvislosti s dospíváním a poruchami chování. Dále je orientována na proces překonávání drogové závislosti s ohledem na faktory, jež tento proces ovlivňují. Cílem práce je zmapovat a popsat faktory, jež proces překonávání drogové závislosti ovlivňují. Teoretická část je uvedením do problematiky dospívání, drogové závislosti a poruch chování. Přináší informace o drogách a dopadech jejich užívání na rozvoj osobnosti a edukaci jedince. Dále se zabývá procesem překonávání závislosti na psychoaktivních látkách včetně odborné intervence. V praktické části je popsána metodologie výzkumu, uvádí tři kazuistiky osob, které procesem překonávání drogové závislosti prošli či stále procházejí a následuje závěr o případech a shrnutí (včetně inspirace pro praxi).

Abstract: Bachelor thesis deals with drug addiction in the context of adolescence and behavioral disorders. It is also focused on the process of overcoming drug addiction in relation to the factors that influence this process. The aim is to map and describe the factors that the process of overcoming drug addiction affect. The theoretical part is an introduction to the problems of adolescence, drug addiction and behavioral disorders. It provides information on drugs and the impact of their use on personality development and education of individuals. It also deals with the process of overcoming addiction to psychoactive substances, including professional intervention. The practical part describes the research methodology, presents three case studies of people that the process of overcoming drug addiction through or are still going through and followed the conclusion of cases and summaries (including the inspiration for practice).

Klíčová slova: dospívání, drogová závislost, poruchy chování, psychoaktivní látky, intervence, craving, relaps, adolescence, drug addiction, behavioral disorders, psychoactive substances, intervention, relapse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz