Kateřina Šipínková

Bakalářská práce

Mikroorganismy a organické polutanty

Microorganism and Organic Pollutants
Anotace:
V bakalářské práci je pojednáno o aktuálním stavu životního prostředí v České republice a v Evropské unii. Je zde uveden výčet organických látek, které jsou v současné době aktuální svými úniky a nebezpečím pro životní prostředí. Dále jsem se zaměřila na mikroorganismy znečišťující životní prostředí. Nepředstavují až tak veliké riziko jako organické látky, ale určitě se na ně nesmí zapomínat.Nakonec …více
Abstract:
In this bachelor assignment, I write about up-to-date conditions of the Environment in the Czech Republic and in the Europian Union. I introduce a listing of organic substances that are currently present by its leakages and the peril for the Environment. I also focuse on the microorganisms polluting the Environment. They do not represent as a big risk as the organics. However, we should not neglect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Iva Janáková
  • Oponent: Petr Malina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie