Jana Moravcová

Bakalářská práce

Karuselové podvody na dani z přidané hodnoty

Carousel Fraud on Value Added Tax
Anotace:
Práce je zaměřena na objasnění problematiky karuselového podvodu na DPH, uvedení a zhodnocení dosud zavedených legislativních opatření proti karuselovým podvodům. Jsou zde uvedeny případy z Evropské a České judikatury s cílem navrhnout řešení na zlepšení boje proti karuselovým podvodům.
Abstract:
The work is aimed at clarifying the issue of carousel VAT fraud, listing and evaluating the legislative measures against carousel fraud introdused so far. There are cases from European and Czech case law to propose solutions to improve the fight against carousel fraud.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Iveta Vozňáková
  • Oponent: Jiřina Krajčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava