Bc. Blanka Šimková

Diplomová práce

Problematika ideálu krásy v novověkém myšlení

The Problematics of the Ideal of Beauty in the Modern Age Thinking
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice ideálu krásy, jeho proměnách minulosti a o jeho současném vnímání. První část práce reflektuje vývoj ideálu ženské krásy od pravěku po současnost a sleduje příčiny změn jeho podoby. Dále se autorka zaměřuje na psychické a fyzické determinanty, jež hrají důležitou roli ve vývoji jedince, a jež jsou klíčové pro utváření celkového sebepojetí. Následuje sociálně …více
Abstract:
This diploma thesis treats about the problematic of the ideal of beauty, its changes in past and current perception. The first part of this thesis reflects progression of the ideal of woman beauty since primeval times till present times and it traces the causes of its changes. The authoress also discusses mental and psychical determinants which plays the important role in the development of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta