Tomáš Neuwirth

Bakalářská práce

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) v průmyslovém podniku

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) in Industrial Company
Anotace:
Na začátku práce je vysvětlen pojem dodavatelský řetězec a poté Supply Chain Management jako takový, dále je popsán jeho vznik, výhody, cykly, procesy a následně jeho cíle. Následuje Sustainable Supply Chain Management, jeho potřeba, rozvoj, strategie a budoucnost tohoto odvětví. Dále popis hlavních cílů Sustainable Supply Chain Managementu jeho příležitosti a hrozby. Na konci práce je kritické zhodnocení …více
Abstract:
At the beginning it will explain the term the supply chain. Then it will concentrate on Supply Chain Management, as such. It describe its origin, benefits, cycles, processes and follow goals. Then Sustainable Supply Chain Management, mention the the need, development, strategy and future of this sector. Next main objectives of the Sustainable Supply Chain Management are the opportunities and threats …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Martin Čech
  • Oponent: Martin Lampa, Jiří Lichovník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu