Bc. Lucie Šaradínová

Bakalářská práce

Vliv rodinné výchovy a péče na nápravu dyslalie u dětí předškolního věku

The influence of family upbringing and care on remedy of dyslalia in preschool children
Anotace:
Tato bakalářská práce si kladla za cíl prozkoumat možné vztahy mezi péčí v rodině, výchovným stylem a nápravou dyslalie u dětí v předškolním věku. Dalšími dílčími cíli bylo sledovat vztahy mezi zájmem rodičů o logopedickou intervenci a spoluprací s mateřskou školou, mezi zájmem o logopedickou intervenci ze strany rodičů a jejich vzděláním a současně jsme studovali případný vztah mezi postojem dítěte …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to examine possible relationships between educational styles, parents’ care and the correction of dyslalia in preschool children. Other partial goals were to explore relationships between parents’ interest in speech therapeutic intervention and the collaboration with kindergarten, we also looked into possible relationship between parents’ interest in speech therapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta