Vladimír Šobich

Bachelor's thesis

Administratívna budova v Porube

Office building in Poruba
Anotácia:
Predmetom bakalárskej práce je vyhotovenie čiastočnej dokumentácie pre prevedenie stavby objektu novostavby administratívnej budovy v Porube podľa vyhlášky 499/2006 Zb. o dokumentácii stavieb. Práca sa skladá z textovej a výkresovej časti. Dokumentácia pre prevedenie stavby je spracovaná podľa architektonickej štúdie, ktorá bola predmetom Ateliérovej tvorby II. Zaoberá sa technickým a materiálovým …viac
Abstract:
The thesis focuses on producing a partial documentation of a building construction execution of a new office building in Poruba by Decree 499/2006 Coll. on the documentation of buildings. The thesis consists of a text and a drawing part. The documentation of a building construction execution is done in accordance to the architectural study, which was the subject of Ateliérová tvorba II. (Studio Work …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Renata Májková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / odbor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství