Tomáš Matušek

Bakalářská práce

Cyklistická stezka kolem Těrlické přehrady

Cycle Track Around Těrlicko Dam
Anotace:
Předmětem této práce je návrh stezky pro cyklisty a napojit ji na koncepci navržených a stávajících stezek kolem Těrlické přehrady. Vytvořit variantní návrh cyklistické trasy s následným zhodnocením a vybrat nejvhodnější trasu. Stezka pro cyklisty je vedená na Babí horu, kde je plánována rozhledna s odpočívadly. Stezka pro cyklisty je částečně vedena po místních obslužných komunikacích společně s automobilovou …více
Abstract:
Objective of this thesis is a design of cyclists' path and its connection to concept of already designed and current paths around Těrlicko dam. Goal is to create design of cyclists' line variants with following evaluation and choosing of the most optimal line. Cyclists' path is directed to Babí hora, where the observation tower is planned with lay-by. Cyclists' path is partially led on village service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava