Theses 

Vnímání pracovníků, klientů a rodičů klientů o užitečnosti individuálního plánování v denním stacionáři – Bc. Adriana Veselská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adriana Veselská

Diplomová práce

Vnímání pracovníků, klientů a rodičů klientů o užitečnosti individuálního plánování v denním stacionáři

The perception of workers, clients and clients' parents of the utility of individual planning in a care facility

Anotace: Název práce: Vnímání pracovníků, klientů a rodičů klientů o užitečnosti individuálního plánování v denním stacionáři. Autor: Bc. Adriana Veselská Vedoucí práce: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D. Univerzita: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Diplomová práce se zabývá vnímáním pracovníků, klientů a rodičů klientů o užitečnosti individuálního plánování v denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením. Cílem této práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jak pracovníci, klienti s mentálním postižením a rodiče klientů vnímají užitečnost individuálního plánování v denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením? Diplomová práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsány teoretické koncepty, které poskytují základ pro další části diplomové práce. Druhá část popisuje metodologii praktické části výzkumu, přičemž byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda, konkrétně případová studie v denním stacionáři. V rámci kvalitativní výzkumné metody byly uskutečněny rozhovory s dvanácti respondenty. Třetí, analytická část obsahuje analýzu a interpretaci výsledných zjištění. Odpověď na hlavní výzkumnou otázku je popsána v závěru práce.

Abstract: The title of diploma thesis: The perception of workers, clients and clients' parents of the utility of individual planning in a care facility Author: Bc. Adriana Veselská Academic Supervisor: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D. University: Masaryk University in Brno, Faculty of Social studies This thesis deals with the perception of employees, clients and parents of clients of the usefulness of individual planning in day centers for people with mental disabilities. The objective of this work is to answer the main question: How employees, clients with mental disabilities and parents of clients perceive the usefulness of individual planning in day care center for people with mental disabilities? This thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical concepts, which provide the basis for the next part of the thesis. The second part describes the methodology of the practical part of the research, where was a qualitative research method chosen, specifically a case study in the day care center. Interviews with twelve respondents were caried out within the qualitative research methods. Third, analytical part contains an analysis and interpretation of the result findings. The answer to the main question is discussed in the conclusion.

Klíčová slova: individuální plánování, vnímání, pracovník, klient, rodiče, užitečnost, denní stacionář

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz