Theses 

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ – Lucie JANKŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie JANKŮ

Diplomová práce

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ

Motivation and school performance motivation of the pupils at primary school

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na školní výkonovou motivaci žáků mladšího školního věku na malotřídních a plně organizovaných školách. Teoretická část je soustředěna nejprve na motivaci všeobecně, dále na motivaci k učení, v níž je kladen důraz na druhy a motivační zdroje školních výkonů. Závěr kapitoly je věnován možným problémům školní výkonové motivace. Následující kapitola vymezuje obecnou výkonovou motivaci, ve které je věnována pozornost malotřídní škole, specifikům žáka mladšího školního věku, utváření a diagnostice výkonové motivace, či činitelům, kteří ovlivňují školní výkonovou motivaci. Cílem empirické části práce je zjistit, jaké jsou rozdíly ve školní výkonové motivaci u žáků na malotřídních školách a školách plně organizovaných. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů zjišťuje, jak se školní výkonová motivace liší u žáků na jednotlivých typech škol. Výzkum se zaměřuje také na typologii školních tříd z hlediska četnosti výkonového klimatu a na charakteristiku projevů výkonového chování u vybraných žáků.

Abstract: The diploma thesis is focused on school performance motivation of pupils of younger school age in small-class and fully organized schools. Theoretical part focuses firstly on motivation in general, on the motivation to learn, which emphasizes the types and motivation sources of school performance. The conclusion of the chapter is devoted to possible problems of school performance motivation. Following chapter defines general performance motivation, which also focuses on the specifics of pupils of younger school age and the subsequent formation, diagnosis of performance motivation as well as factors influencing school performance motivation. The aim of the empirical part of the thesis is to find out whether there are differences in school performance motivation among pupils at low-grade schools and fully organized schools. Through questionnaire surveys and interviews, thesis determines whether school performance motivation varies among school pupils. The research also focuses on classroom typology in terms of frequency of performance climate and characteristics of behavior on selected pupils.

Klíčová slova: školní výkonová motivace, motivace k učení, potřeba úspěšného výkonu, potřeba vyhnutí se neúspěchu, prospěch, školní výkon, školní zralost?

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46296 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANKŮ, Lucie. Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz