Martin Habrnal

Diplomová práce

Dopravní řešení průtahu silnice II/570 městskou částí Olomouc - Nedvězí

Traffic Solution of Through Road II/570 in Urban District of Olomouc - Nedvězí
Anotace:
Obsahem diplomové práce je vypracování dvou variant dopravního řešení komunikace II/570 po vybudování obchvatu dané městské části. Hlavním zaměřením návrhu je na bezpečnost pohybu chodců, cyklistů i vozidel, řešení statické dopravy, dvou autobusových zastávek a nové řešení křižovatky silnic II/570 a III/5704. Při návrhu variant je zanedbáno omezení plynoucí ze stávajícího umístění inženýrských sítí …více
Abstract:
The contents of this thesis is the design of two variants of transportation solution of communication II/570 after the construction of impacted area‘s bypass. The main focus of the design is safety of pedestrians, cyclists and vehicles, static traffic solution, two bus stops and new solution of intersection of roads II/570 and III/5704. Current location of utility lines in the area is not taking into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: Denisa Cihlářová
  • Oponent: Miroslav Skupník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava