Theses 

Podnikatelský plán pro založení restaurace – Tereza Ryglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Tereza Ryglová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán pro založení restaurace

Business Plan for the Establishment of the Restaurant

Anotace: Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení restaurace. První část práce se zabývá základními informacemi o podnikání v tomto odvětví, obecnou charakteristikou podnikatelského plánu a marketingu malých firem. Další kapitola představuje konkrétní restauraci U dvou koček. Třetí část práce prezentuje konkrétní podnikatelský plán aplikovaný v podmínkách dané firmy. Předposlední kapitola poskytne návrhy a doporučení, která, plynou z problematiky podnikání v odvětví a aplikace plánu na konkrétní firmu. V závěru budou shrnuty výsledky vytvořeného podnikatelského plánu.

Abstract: The main goal of this Bachelor thesis is to be submitted to the elaboration of a business plan for the establishment of a restaurant. The first part of the work deals with the basic information about the business in this sector, the General characteristics of the business plan and marketing small businesses. The next chapter introduces a specific restaurant for two cats. The third part of the work presents a specific business plan applied in conditions of the company. The penultimate chapter will provide suggestions and recommendations that arise from the problems of doing business in the industry and the application of the plan on a particular company. In the end, will be summarised the results created by the business plan.

Klíčová slova: podnikatelský plán, cíle podnikání, založení restaurace

Keywords: business plan, business objectives, establishing a restaurant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Jarmil Adamec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz