Tomáš Piatek

Diplomová práce

Analýza produktivity práce a přidané hodnoty vybraného podniku

Analysis of Labour Productivity and Added Value of a Given Enterprise Company
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení produktivity výrobního podniku, přičemž důraz byl kladen na podrobnou analýzu produktivity nákladového střediska. Výpočtové modely použité v diplomové práci mohou být použity pro řízení běžného provozu nákladového střediska.
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the productivity of a manufacturing corporation, the priority being a detailed analysis of burden centre productivity. The computing models used in this thesis could be also used for any common burden centre system management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: René Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Práce na příbuzné téma