Tomáš Hegr

Diplomová práce

Návrh zařízení pro denitrifikaci spalin metodou SNCR ve fluidním kotli

Design Equipment for Flue Gas Denitrification SNCR by Fluidized Boiler
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou škodlivin během spalovacího procesu a to konkrétně oxidů dusíku. Popisuje jednotlivé způsoby tvorby a typy oxidů dusíku. Představuje nejvýznamnější producenty, kteří se podílejí na tvorbě škodlivin. Popisuje řešení možných zařízení pro snížení emisí NOx ze spalin. Porovnává jejich realizovatelnost, klady a zápory. V praktické části je zpracován návrh zařízení …více
Abstract:
This thesis deals with the production of the pollutants during the burning process, concretely within the combustion of the nitrogen oxides. It describes particular formation methods and types of nitrogen oxides. Thesis represents the major pollution producers. It also records the solutions of possible devices used for the flue gas emission minimization and compares their feasibility, pros-and-cons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Jiří Tomčala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma