Michal Korytář

Bakalářská práce

Diagnostika vozovek jako podklad pro plánování údržby a oprav na úrovni sítě pozemních komunikací

Diagnostics of Roadways as a Basis of Maintenance and Repairs Planning of the Road Network
Anotace:
Bakalářská ráce se zabývá diagnostikou vozovek, která slouží jako podklad pro plánování údržby a oprav na úrovni sítí pozemních komunikací. Základem pro práci bylo vyhodnocení aktuálního stavu při provádění diagnostiky na pozemních komunikacích. Při tom bylo zjištěno několik nedostatků. Pro jejich odstranění a zpřesnění diagnostiky bylo použito měření pomocí zařízení od firmy MALÅ známé pod názvem …více
Abstract:
Bachelor work describes pavement diagnose which is base part in maintenance and repairs planning of the road network. Base for this paper is evaluation quality of actual diagnostic. Result of evaluation is making a statement about deficiencies. For minimalization of deficiencies and specification result was for used measurement device known as georadar by MALÅ. Paper contains description of device …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Miloslav Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava