Lukáš Kozák

Master's thesis

Zvýšení efektivity projektového řízení při vývoji software s využitím týmových nástrojů Team Foundation Server 2010 a interního informačního systému

Increase Efficiency of Project Management in Software Development Team Using Tools Team Foundation Server 2010 and the Internal Information System
Abstract:
Cílem práce je prostudovat možnosti podpory softwarového procesu v platformě TFS 2010 s použitím šablony MSF for Agile Software Development v5.0/Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 a navrhnout a implementovat synchronizační nástroj mezi TFS 2010 a interním informačním systémem. Tím bude zvýšena efektivita projektového řízení ve firmě CID International, a.s., která využívá agilní metody pro vývoj software …more
Abstract:
The goal of this thesis is to study options for software process support in the platform TFS 2010 using template MSF for Agile Software Development v5.0/Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 and to design and implement a synchronization tool between TFS 2010 and an internal information system. That will increase effectivity in project management in the firm CID International, a.s. that uses agile methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Lumír Návrat
  • Reader: Petr Foltýnek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava