Radim Szkandera

Bakalářská práce

Výroba koksu v koksovací baterii a její vliv na životní prostředí

Production of coke in the coke battery and its influence on the environment
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje celou výrobu koksu v koksárenských bateriích, od přípravy uhlí po provozní využití koksu. Popisuje také vznikající produkty, jejich množství i nakládání s nimi. Zároveň vysvětluje ekologické problémy při výrobě, způsoby čištění spalin, atd. V části ochrana životního prostředí jsou vysvětleny 4 problémy, mezi něž patří ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana půdy a nakládání …více
Abstract:
This bachelor´s thesis describe coke production in coke´s battery, from coal preparing to coke working use. It also describe products formations, it quantity and treatment with its. It explain the ecology problems with coke making, way of depuration fouling, and so on. In the part of environment, it explain four ecology problems, which is air, water and soil protection and treatment with waste. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Marek Velička
  • Oponent: Miroslav Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí