Simona Krompholcová

Diplomová práce

Divadelní kostým jako psychosociální znak.

Psychosocial signs in costume and mask of dramatic characters of Beggar´s Opera.

Anotace:
Ve své práci se zabývám zpracováním výtvarného konceptu a realizací kostým-ních návrhů a masek v dramatickém prostoru Žebrácké opery Václava Havla. Zaměřuji se na kostým jako psychosociální znak společnosti. V úvodu se zabývám osobností Václava Havla jako dramatika, politika a autora Žebrácké opery. Srovnávám Žebráckou operu s původní Beggar´s operou Johna Gaye a porovnávám ji i s ostatními Havlovými …více
Abstract:
In my work I am occupied with compiling creative costume designes and masks in dramatic space of Vaclav Havel´s version of Beggar´s Opera. I am focusing on Vaclav Havel´s personality, as drama author, politician and author of Beggar´s Opera. I am comparing Vaclav Havel´s version of Begarr´s Opera with original of John Gay and I am comparing it also with the rest of Havelś plays. In first part of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2007
  • Vedoucí: Jana Zbořilová
  • Oponent: Ivana Vohlídalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie - kostým a maska

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.