Simona Krompholcová

Master's thesis

Divadelní kostým jako psychosociální znak.

Psychosocial signs in costume and mask of dramatic characters of Beggar´s Opera.

Abstract:
Ve své práci se zabývám zpracováním výtvarného konceptu a realizací kostým-ních návrhů a masek v dramatickém prostoru Žebrácké opery Václava Havla. Zaměřuji se na kostým jako psychosociální znak společnosti. V úvodu se zabývám osobností Václava Havla jako dramatika, politika a autora Žebrácké opery. Srovnávám Žebráckou operu s původní Beggar´s operou Johna Gaye a porovnávám ji i s ostatními Havlovými …more
Abstract:
In my work I am occupied with compiling creative costume designes and masks in dramatic space of Vaclav Havel´s version of Beggar´s Opera. I am focusing on Vaclav Havel´s personality, as drama author, politician and author of Beggar´s Opera. I am comparing Vaclav Havel´s version of Begarr´s Opera with original of John Gay and I am comparing it also with the rest of Havelś plays. In first part of my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2007
  • Supervisor: Jana Zbořilová
  • Reader: Ivana Vohlídalová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Master programme / field:
Dramatická umění / Scénografie - kostým a maska

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.