Bc. Jana Mrázková

Master's thesis

Mutageneze jako nástroj pochopení afinity a specifity lektinů z patogenních mikroorganismů

Mutagenesis as a tool to understand affinity and specificity of lectins from pathogenic microorganisms
Anotácia:
Tato práce byla zaměřena na řízenou evoluci lektinu PA-IIL pomocí in vitro náhodné mutageneze. Řízená evoluce je účinným nástrojem široce používaným pro objasňování vztahů mezi proteinovou sekvencí, strukturou a funkcí a také pro produkci proteinů s pozměněnými nebo vylepšenými vlastnostmi. Nejúčinnějším přístupem řízené evoluce je náhodná mutageneze, která zahrnuje mnoho metod používaných pro přípravu …viac
Abstract:
This work was focused on directed evolution of the gene coding PA-IIL lectin by in vitro random mutagenesis. Directed evolution is a powerful tool widely used for elucidating the relationship between protein sequence, structure and function and also for producing proteins with altered or improved properties. The most useful approach in directed evolution is a random mutagenesis, which includes a lot …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry