Theses 

Ekonomická návratnost vzdělání v České republice – Ing. Bc. Tomáš Doseděl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Ing. Bc. Tomáš Doseděl

Diplomová práce

Ekonomická návratnost vzdělání v České republice

Economic returns to higher education in the Czech republic

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá ekonomickou i neekonomickou návratností vyššího vzdělání v České republice. Nejprve jsou na pozadí masivní expanze českého vzdělávacího systému představeny dvě teorie, které reflektují vývoj návratnosti vzdělání. Teorie IC předpokládá inflaci vzdělávacích osvědčení z důvodu vyššího počtu vzdělaných osob na trhu práce, zatímco teorie SBTC usuzuje, že vzhledem k technologickému rozvoji bude vyšší vzdělání na trhu práce oceňováno. Na základě sekundární analýzy dat z Výběrového šetření pracovních sil doplněných o informace o mzdách z Informačního systému o průměrném výdělku práce zjišťuje, jak se v průběhu času mění různé ukazatele vyjadřující prestiž zaměstnání, jistotu pracovního poměru a ekonomickou návratnost vzdělání. Byl potvrzen předpoklad, že vyšší vzdělání respondenta implikuje vyšší prestiž zaměstnání vyjádřenou ukazatelem ISEI, vyšší pravděpodobnost na vstup do vyšší třídy sociálně stratifikačního schématu ESeC, vyšší jistotu povolání vyjádřenou menší šancí na nezaměstnanost a konečně vyšší příjem. Regresní analýzou Mincerovy rovnice příjmů bylo zjištěno, že ekonomická návratnost vzdělání v České republice mezi lety 2001 a 2010 v podnikatelské sféře roste, zatímco v nepodnikatelské sféře klesá.

Abstract: This diploma thesis deals with economic and non-economic return to higher education in Czech Republic. First, two theories dealing with the return to education regarding the massive expansion which Czech educational system experienced in the last years, are being introduced. The IC theory expects inflation of educational credentials due to higher share of university educated workers on the labor market. The SBTC theory deduces that higher education will be rewarded on the labor market due to technological change. Data from two Czech surveys were combined – Labor Force Sample Survey and Average Earnings Information System. Secondary data analysis was used to get information about evolution of various indicators, such as acquired occupational prestige, security of employment and economic return to education. It was confirmed that higher education leads to higher occupational prestige expressed by ISEI indicator, higher chances to enter class 1 or 2 in ESeC class scheme, higher employment security expressed by lesser chances to be unemployed and last but not least to higher salary. Regression analysis of Mincer equation leads to conclusion that economic return in higher education rises in private labor market and falls down in public labor market between years 2001 and 2010.

Klíčová slova: trh práce, human capital, nezaměstnanost, vzdělání, vzdělávací systém, Mincerova rovnice, návratnost vzdělání, SBTC, IC, Skill biased technological change, Inflation of credentials

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz