Nikola Mikulová

Diplomová práce

Projekt modernizace ve firmě v oblasti sběru a zpracování druhotných surovin

A Company Modernization Project Concerning Collection and Processing of Secondary Raw Materials
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ekonomické vyhodnocení projektu modernizace ve vybrané firmě zabývající se sběrem a zpracováním druhotných surovin. Cílem této práce je vyhodnocení projektu modernizace, pomocí vybraných metod, ukazatelů a návrh opatření. Popsána je firma, firemní strategie a stručně projekt modernizace, včetně technického řešení modernizace. Následuje ekonomické zhodnocení investice …více
Abstract:
The thesis focuses on the economic evaluation of the modernisation project in the selected company for collection and processing of secondary raw materials. The aim of this study is to evaluate the modernisation project, using selected methods, indicators and draft of measures. There are the company, business strategy and briefly modernisation project described, including technical modernisation solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Jiří Ksenič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava