Tomáš Muras

Diplomová práce

Technologie variantního provedení konstrukce střešního pláště zadaného objektu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční)

Technology Variant Embodiment of the Structure of the Roof Cladding Specified Object, Including Evaluation of Selected Criteria (Time, Financial)
Anotace:
MURAS, T. 2014. Technologie variantního provedení konstrukce střešního pláště zadaného objektu včetně vyhodnocení zadaných kritérií (časové, finanční). Diplomová práce. Ostrava, VŠB-TUO Fakulta stavební,. 133 s. Tato diplomová práce porovnává dvě navržené varianty konstrukcí střešního pláště. První varianta je dvouplášťová větraná plochá střecha, druhou variantou je jednoplášťová plochá střecha s klasickým …více
Abstract:
MURAS, T. 2014. Technology Variant Embodiment of the Structure of the Roof Cladding Specified Object, Including Evaluation of Selected Criteria (Time, Financial). Diploma thesis. Ostrava, VŠB-TUO Faculty of Civil Engineering,. 133 p. This diploma thesis compares the two proposed options structure of the Roof Cladding. The first option is double-layer ventilated flat roof, the second option is single …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Hana Ševčíková
  • Oponent: Petr Kývala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava