Petr Černohous

Diplomová práce

Přestavba řídícího vozu Bfhpvee na motorový vůz nezávislé trakce pro max. rychlost 140 km/h

Rebuilding of Bfhpvee Steering Carriage to Independent Traction Motor Carriage for max. 140 km/h Speed
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přestavbou řídicího vozu Bfhpvee na motorový vůz nezávislé trakce pro max. rychlost 140 km•h-1. V úvodu je popsána koncepce současného řídicího vozu. Na základě požadavků firmy Pars nova a.s., zabudovat do vozidla spalovací motor Caterpillar C27 ACERT a trakční motory TE 051 A01 od firmy SKD, jsem vybral a zabudoval ostatní komponenty pohonného ústrojí, pomocných pohonů a …více
Abstract:
The thesis is concerned with rebuilding of master railway carriages series Bfhpvee to the Diesel-electic traction cars for the top track speed 140 km•h-1. Preliminary conception of the current master railway carriage is depicted. According to Pars nova a.s. company demand for installation of Diesel engine series Caterpillar C27 ACERT and traction motors series TE 051 (manufactured in SKD company). …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaroslav Müller
  • Oponent: Ivo Soukup

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava