Theses 

Souvislost úrovně motorických dovedností se sociálním fungováním dětí ve třídě – Bc. Eva Kočicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Kočicová

Diplomová práce

Souvislost úrovně motorických dovedností se sociálním fungováním dětí ve třídě

The relationship between the level of motor skills and children's social functioning in the classroom

Anotace: Tato práce zkoumá vztah úrovně motorické obratnosti dětí na prvním stupni základní školy a jejich sociálního fungování v rámci školní třídy. Motorika celkem 38 dětí ve věku 8 až 10 let byla otestována pomocí testu MABC-2. Kromě toho rodiče dětí vyplnili dotazník ke zhodnocení motorické úrovně svých dětí v běžných situacích. Ke zhodnocení sociálního fungování dětí ve třídě byly sestaveny tři škály: pro třídního učitele, rodiče a žáka. Úroveň motorické obratnosti dětí hodnocená rodiči korelovala středně silně se sociálním fungováním žáka podle učitele (r = 0,41, p < 0,05) a slabě až středně silně se sociálním fungováním podle rodiče (r = 0,33, p < 0,10). Vztah mezi dosaženým skórem dítěte v testu motoriky MABC-2 se sociálním fungováním podle učitele byl slabý až středně silný (r = 0,28, p < 0,10). Následné analýzy ukázaly, že tento vztah je specifický pro hrubou motoriku. Vztah motoriky k ostatním hodnocením sociálního fungování žáka nebyl statisticky významný na hladině p ≤ 0,10. Ani jedna z korelací mezi hodnoceními sociálního fungování dítěte od různých posuzovatelů vzájemně (rodič, dítě, učitel) nedosáhla statistické významnosti. Vztah celkového hodnocení úrovně motoriky dle rodičů a výsledků MABC-2 nebyl statisticky signifikantní, ale na více specifické úrovni se mezi položkami rodičovského dotazníku a komponentami motoriky v testu MABC-2 vztahy projevily. Celkově vzato se podařilo nalézt částečnou podporu pro hypotézu, že motorická obratnost dětí mladšího školního věku souvisí s jejich sociálním fungováním.

Abstract: This dissertation investigates the relationship between the level of motor skills of primary school children and their social functioning in the classroom. The motor skills of 38 children aged 8 to 10 were assessed with the MABC-2 test. A parental assessment of the child’s motor skills in everyday situations was also obtained. The child’s social functioning was assessed with 3 scales compiled for the purpose of this dissertation: the teachers’ report of child’s social functioning, the parents’ report and the pupil’s self-report. The level of motor skills based on the parents’ report correlated moderately with the teacher’s assessment of the child’s social functioning (r = .41, p < .05) and weakly to moderately with the child’s social functioning perceived by the parents (r = .33, p < .10). The relationship between the child’s performance on MABC-2 and social functioning perceived by the teacher was weak to moderate (r = .28, p < .10). Further analysis revealed that this relationship is specific to gross motor skills. The relationship between motor skills and other assessments of social functioning was not statistically significant at the .10 significance level. None of the correlations between the assessments of social functioning obtained from a different type of informant reached statistical significance. The relationship between the total score of the parent’s assessment of the child’s motor skills and the child’s total score on MABC-2 wasn’t statistically significant, however on a more specific level we found some correlations between some of the items on the parents’ questionnaire and MABC-2 components. Generally, we found partial support for the hypothesis that children’s motor skills during early school years are related to their social functioning.

Klíčová slova: motorika, motorická obratnost, mladší školní věk, střední školní věk, sociální fungování, vztahy s vrstevníky, motor skills, early school age, middle childhood, social functioning, peer relationships

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz