Theses 

Motivace žáků 2. stupně ZŠ ve výuce ruského jazyka z pohledu učitele – Bc. Lucie Kleinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Kleinová

Master's thesis

Motivace žáků 2. stupně ZŠ ve výuce ruského jazyka z pohledu učitele

Russian language teaching motivation of second degree elementary school pupils from the perspective of teacher

Anotácia: Diplomová práce „Motivace žáků 2. stupně ZŠ ve výuce ruského jazyka z pohledu učitele‘‘ se zabývá problematikou motivace žáků v druhém cizím jazyce, v tomto případě v jazyce ruském. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, týkající se motivace obecně, dále je charakterizována motivace ve školním prostředí a její druhy. Práce se následně stručně zabývá ruským jazykem, jeho významem, postavením na základních školách, cíli ve vyučování, začleněním do RVP ZV a také rozvojem komunikačních kompetencí v cizím jazyce. V neposlední řadě jsou popsány samotné faktory ovlivňující motivaci žáků ve výuce tohoto cizího jazyka, především pak učitel a jeho profesní kompetence, dále pak využitelnost jazyka a samotný zájem žáků o daný jazyk. Empirická část prezentuje výsledky výzkumu, prováděného prostřednictvím rozhovorů a pozorování. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak učitelé podporují motivaci žáků ve výuce ruského jazyka.

Abstract: Diploma thesis „Russian Language Teaching Motivation of Second Degree Elementary School Pupils from the Perspective of Teacher“ deals with issue of motivating pupils to learn second foreign language in this case Russian. Diploma thesis is divided into theoretical and empirical sections. Two basic concepts concerning motivation in general terms are defined in theoretical section as well as motivation in school enviroment and its types. Thesis subsequently briefly deals with Russian language, its meaning, significance, position on elementary schools, goals in education, inclusion into RVP ZV and also with development of communication competences in foreign language. Last but not least, the factors influencing motivation of pupils in teaching this specific foreign language are described, especially teacher and his professional competence, language usability and interest of pupils in specific language. Empirical section presents results of research conducted through interviews and observations. Main aim of the research is to find out how teachers support the motivation of pupils in teaching of Russian language.

Kľúčové slová: Motivace, žák základní školy, výuka, výukové metody, ruský jazyk, Motivation, learners, education, teaching methods, russian language

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Létalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 02:27, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz