Bc. Radim Pekař

Diplomová práce

Terapie tmou jako způsob (sebe)poznání (týden v temnotě na cestě k nám samým)

The Dark Therapy as a Method of (Self)Knowledge (the Week in the Darkness on the Way to Ourselves)
Anotace:
Prezentovaná práce se zaměřuje na zkušenost klientů s neetablovanou praktikou zvanou terapie tmou (TT). Výchozí metodologickou pozicí je narativně orientovaný přístup. Výzkumný soubor tvoří sedm respondentů, kteří ve většině případů podstoupili týdenní pobyt ve tmě u vybraného provozovatele v době 6 - 12 měsíců před výzkumným setkáním. Využili jsme hloubkový individuální narativní rozhovor se současným …více
Abstract:
Presented thesis is focused on the client's experience with a non-established practical called the Dark Therapy. The main methodological perspective is the narrative-oriented approach. The research sample consists of seven participants. Most of them underwent the seven-day stay in the dark at the chosen keeper's place 6 - 12 months before the research interview. We used the depth individual narrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií