Daniel Janků

Master's thesis

Virtuální síťové topologie v elastickém cloudu Amazon EC2

Virtual Network Topologies in Amazon EC2 Elastic Cloud
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou virtuálních síťových topologií v elastickém cloudu od Amazonu. První část práce popisuje fungování síťových konstruktů v prostředí Amazon Elastic Compute Cloud a Amazon Virtual Private Cloud. Dále přibližuje, jak je zajišťovaná virtualizace a princip fungování virtuální sítě od Amazonu, vymezuje možnosti ovládání služeb, uživatelských účtů a jejich přístupy. V praktické …more
Abstract:
This thesis focuses on the creation of virtual network topologies in Amazon elastic cloud EC2. The first part describes the working of the network constructs in an Amazon Elastic Compute and Virtual Private Clouds. It explains how the virtualization is provided and covers operation principle of virtual networks from Amazon. It also defines service and user management possibilities and user access control …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Petr Grygárek
  • Reader: Daniel Stříbný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika