Bc. David Lorenz

Diplomová práce

Táborové hry pro děti se zrakovým postižením

Camp Games for visuallity disabled Children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá osobností zrakově postiženého dítěte a možnostmi využití táborových her, které by mohly být upraveny pro děti se zrakovým postižením a použity v programu tábora. První kapitola se zabývá teoretickou tématikou, která je dělena do čtyř podkapitol: osobnost zrakově postiženého adolescenta, pohybové aktivity zrakově postiženého adolescenta, volnočasové aktivity zrakově postiženého …více
Abstract:
The thesis deals with the personalities of the visually impaired child and the possibilities of using the camp games adapted for children with visual impairments as a part of camp programme. The first chapter deals with theoretical topics. It is divided into four chapters: personality of visually impaired adolescent, physical activities of visually impaired adolescent, leisure activities of visually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta