Tomáš Lýsek

Diplomová práce

Technologický postup bouracích prací stropní konstrukce železobetonového skeletu za využití recyklace vybouraného materiálů pro provedení nových stropních konstrukcí a návrh technologického postupu sanačních prací nevybourávaných částí stropů.

Technological process of demolition works, construction of reinforced concrete shell roofusing recycling demolished materials to implement the new ceiling structure and design of the technological progress of remediation parts of the ceiling
Anotace:
Projekt změny dlouhodobě nevyužívaného objektu sebou nese mnoho otázek, jak s daným objektem naložit. Provést rekonstrukci nebo objekt zbourat a postavit na jeho místě objekt nový, který by vyhovoval ve všech ohledech nově navrhnutému způsobu využití. Obsahem této diplomové práce bylo stanovení stavu řešeného železobetonového skeletu, určení negativních činitelů, které měly za následek vznik vad a …více
Abstract:
Project of changes for long abandoned building carry a lot of questions on how to deal with that. To construct or demolish the building and build there a new one which is more suitable than the old one. The content of this thesis was to determine the state of reinforced concrete frame, identification of negative factors that resulted on the defects and malfunctions. Follow up with project of technological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Marie Wolfová
  • Oponent: Leoš Pchálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb