Theses 

Postoj pubescentů (klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) k internetovým sociálním sítím v jejich životě – Bc. Nikola Široká, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Široká, DiS.

Diplomová práce

Postoj pubescentů (klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) k internetovým sociálním sítím v jejich životě

The Attitude of teenagers (clients of low-treshold facility for children and youth) on online social networks in their lives

Anotace: Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaký je postoj pubescentů (klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) k internetovým sociálním sítím v jejich životě? Cílem práce je zjistit, jak pubescenti vnímají a prožívají internetové sociální sítě, a jak je využívají. Za tímto účelem byl koncipován a realizován kvalitativní výzkum. Získaná data na základě analýzy a porovnání s odbornou literaturou pomohla zodpovědět hlavní výzkumnou otázku. Práce se rozděluje do tří hlavních částí. Teoretická část se věnuje objasnění základních pojmů, jež jsou obsažené ve výzkumné otázce, a popisem dalších konceptů a teorií, které souvisejí se sociálními sítěmi a pubescenty. Metodologická část obsahuje popis pojmů souvisejících s návrhem výzkumu, objasňuje operacionalizaci a výstavbu výzkumu a představuje jeho samotnou realizaci. V interpretační části práce je pak obsažena analýza dat získaných z rozhovorů a interpretace zjištěných skutečností. Na tomto základě je v závěru práce zodpovězena hlavní výzkumná otázka. Závěr práce je poté doplněn o doporučení pro praxi a návrhy dalších výzkumů.

Abstract: The main objective of this thesis is to find out how teenagers perceive and experience the social network, and how to use them. Therefore, it was conceived and conducted qualitative research. Data that I gained, helped answer the main question, after what was analyzed and compared with literature. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part focuses on explaining the basic concepts that are contained in the research question. It also describes other theories and concepts related to social networks and teenagers. Methodological part contains a description of terms related to design research, explains operationalization and represents its actual implementation. The interpretive part of the thesis included an analysis of the data, which was obtained from interviews and presentation of the findings. In conclusion, the thesis is to answer the research question. The conclusion is further supplemented by a recommendation for practice and proposals for further research.

Klíčová slova: pubescent, postoj, internetová sociální síť, virtuální realita, sociální práce, sociální pracovník, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež teenager, attitude, internet social network, virtual reality, social work, social worker, low-threshold facility for children and youth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz