Veronika Missigová

Diplomová práce

Odstranění dusíkatých látek z vod - aplikace membránových procesů

The removal of nitrogen compounds from water - applications of membrane processes
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku dusíkatých látek ve vodách, konkrétně dusičnanů. Obecně je známo několik metod pro odstranění těchto polutantů z vod. V diplomové práci je pozornost zaměřena na metodu membránové separace, konkrétně elektrodialýzy. Cílem diplomové práce bylo zjistit maximální účinnost membránové separace při odstranění dusičnanů z modelových vod (NaNO3, NaNO3 a …více
Abstract:
The present work is focused on the issue of nitrogen compounds in water, nitrates concretely. There are several methods available for removal of these pollutants from water. In this work the attention is focused on the methods of membrane separation - electrodialysis. The aim of this work was to determine the maximum efficiency of the membrane separation for removal of nitrate from the model solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Jitka Chromíková
  • Oponent: Petra Hrbáčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava