Theses 

Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard – Bc. Antonín NEUMANN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Antonín NEUMANN

Diplomová práce

Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard

Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system.

Anotace: Tato diplomová práce popisuje analýzu a tvorbu části servisně orientovaného systému Partyboard. Naším cílem je vytvořit komplexní projekt, který bude schopný přijímat, odesílat, zobrazovat a spravovat zprávy od návštěvníků nočních klubů a barů. Celý projekt je rozdělen na dvě části. Každá část je realizována jako samostatná diplomová práce a obsahuje několik samostatných aplikací. Tyto aplikace dohromady budou tvořit výsledný systém. Ve své části se zaměřím na analýzu servisně orientovaných architektur, na analýzu a návrh REST API, které bylo pro komunikaci mezi ostatními aplikacemi zvoleno. A v závěru na zhodnocení a výběr MVC frameworku, který bude pohánět prezentační a administrační web projektu. Druhou polovinou projektu se zabývá diplomová práce Bc. Jana Nováka s názvem Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci Partyboard, v níž se věnuje zejména návrhu a implementaci databáze a business plánu celého projektu. Jeho závěrem je mobilní aplikace, která komunikuje, s mnou vytvořeným API, a umožňuje uživatelům číst a odesílat zprávy.

Abstract: This thesis describes the analysis and creation of service-oriented system PartyBoard, which aims to create a comprehensive project that will be able to receive, send, view and manage messages from visitors to nightclubs and bars. The whole project is divided into two parts, with each part is realized as a separate thesis and includes several individual applications which will form the final system. In my part I will focus on the analysis of service-oriented architectures. Further analysis and design REST API, which was for communication between other applications selected. And last on the evaluation and selection of the MVC framework that will drive the presentation and administration web project. The second half of the project deals with the thesis Bc. Jan Novak named Database system, mobile application and business plan for an application PartyBoard. Which pays particular attention to the design and implementation of database and business plan of the project. And the last part is a mobile application that communicates with me and created API allows users to read and send messages.

Klíčová slova: SOA, webové služby, REST, API, MVC, framework, php, javascript, coffeescript, node.js, nodejs, node, SMS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Daněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66792 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NEUMANN, Antonín. Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz