Matěj Vymyslický

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Břetislavova – Stromořadní – Šilingrova v Břeclavi

Analysis of Traffic Safety on Intersection Břetislavova – Stromořadní – Šilingrova in Břeclav
Anotace:
Tématem bakalářské práce je na základě zajištěných pokladů a provedených průzkumů provést analýzu silničního provozu a navrhnout potřebná opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti. Na základě dopravního průzkumu je provedeno stanovení intenzit, směrování vozidel, složení dopravních proudů a podrobnou videoanalýzu konfliktních situací. První část detailně popisuje vybranou lokalitu, její širší vztahy …více
Abstract:
ThetopicofftheBachelor thesis isanalyzethetrafic and proposethenecerssarymeasures to improvetheflow and traficsaftyregarding on colateralisedassumptions and conductedsurveys. On thebasisofthetraficsurveysitthedeterminationof intensity, vehiclerouting, compositionoftraficflows and detailed video-analysisoftheconflictsituations made. Thefirstsectiondescribes in detail theselectedlocation, itsbroader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství