Daniel Kejval

Bakalářská práce

Katastrofa na dole Nelson

The Nelson Mining Disaster
Anotace:
V této práci je zpracováno důlní neštěstí, které se stalo na Severočeském hnědouhelném revíru ve třicátých letech dvacátého století. Jedná se o bývalý důl Nelson v blízkosti města Osek. Je zde popsána historie revíru, život horníků, dobývací metody a bezpečnostní podmínky na dolech. V další kapitole je popsán důl Nelson z geologického hlediska. Dále je zpracován den katastrofy, vyšetřování události …více
Abstract:
This thesis deals with a great mining disaster that happened in the North Bohemian brown coal basin in the thirties of the twentieth century. It is a former Nelson coal mine located near the town Osek. It describes the history of district, the life of miners, mining methods and safety conditions at mines. In the next chapter Nelson describes the mine from the geological point of view. It is shows the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Libuše Pokorná
  • Oponent: Miroslava Hradilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus

Práce na příbuzné téma