Bc. Peter Borko

Master's thesis

Slovenskí užívatelia on-line sociálnych sietí a komunikácia politických tém

Slovak users of social networking sites and communication of the political issues
Abstract:
The diploma thesis deals with the study of Slovak users of social networking sites and how they interact with political content. The work is a pilot research into this issue and it tries to discover patterns of user behavior. The work uses grounded theory to analyze the collected in-depth semi structured interviews. The result is an overview of sources with political content and what characteristics …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom slovenských užívateľov on-line sociálnych sietí v interakcii s politickým obsahom. Cieľom práce je spraviť pilotnú sondu do tejto témy a objaviť vzorce správania sa užívateľov. V práci sa využíva zakotvená teória pre analýzu zozbieraných pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Výsledkom je prehľad zdrojov politického obsahu, to aké vlastnosti tieto zdroje pre respondentov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Bártek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism