Theses 

Environmentální výchova v rámci předmětu Výchova k občanství – Kateřina Milerská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Hradec Králové

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Kateřina Milerská

Bachelor's thesis

Environmentální výchova v rámci předmětu Výchova k občanství

Environmental Education in the Subject Civics

Abstract: Environmentální výchova je průřezové téma, které se zabývá jedním z aktuálních problémů současného světa, a dává si za cíl předat tuto problematiku žákům. V bakalářské práci je proto popsáno, jak tuto problematiku předat žákům formou aktivizačních metod. V praxi se ukázalo, že se problematika vztahu člověka k prostředí žáků osobně týká. V bakalářské práci jsou popsány aktivity, které se týkají různých okruhů témat v rámci předmětu Výchova k občanství, které vychází z RVP, ŠVP. V každém tematickém celku Výchovy k občanství lze nalézt propojení s přínosy průřezového tématu. Nejčastější propojení nalézáme v souvislosti s globálními problémy a pojetím občana jakožto jedince, který může ovlivnit prostředí vlastním chováním. Přírodní, kulturní a společenské prostředí jsou vzájemně propojené a ovlivňují ekonomiku, právní i mezinárodní vztahy. Aktivizační metody hrají nezastupitelnou roli pro předávání vědomostí žákům. Žáci se díky tomu aktivně zapojují do vyučování, uvědomují si větší propojenost teorie s praxí a díky vlastní iniciativě problematiku berou na větší váhu. V praktické části je poskytnut soubor metodických námětů, které jsou z praxe ověřené a zároveň i žáky přijaté.

Abstract: Environmental Education is cross-curricular final subject, which deals with one of topical problems contemporary world, and gives objective impart this problems to pupils. In this Bachelor Thesis is described, how this problem impart pupils form activation methods. In practice it turned out that the issue of man's relationship to the environment personally concern to students. In Bachelor Thesis are described activities that relates to different circles of topics within the subject Civics, based on the Framework Education Programme, School Education Programme. In each thematic unit of Civics can be found connection with the contribution of cross-curricular final subject. The most often connection is found in the context with global problems and the concept of the citizen as an individual who can affect the environment of their own behavior. Natural, cultural and social environment are interconnected and influence the economy, law and international relations. Activation methods play an irreplaceable role in transmission knowledge to pupils. That is why pupils actively involved in lessons, know major connection between theory and practice, and thanks to their own initiative are problems taked with more authority. In the practical part is afford the set of methodological topics that are proved in practice and also accepted by students.

Keywords: metoda, RVP, téma průřezové, environmentální výchova

Keywords: method, Framework Education Programme, objectives cross-curricular final, environmental education

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Šebestová
  • Reader: Mgr. Irena Loudová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 22:10, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz