Barbora SOUCHOVÁ

Bakalářská práce

Dopravní hlukové znečištění jako aspekt strategického rozvoje dopravy v České Kamenici

Traffic noise pollution and strategic development in town Česká Kamenice
Anotace:
Tématem bakalářská práce je zhodnotit hlukové zatížení vznikající ze silniční dopravy a zároveň analyzovat intenzitu dopravy. Místem výzkumu je městské prostředí obce Česká Kamenice, kterým prochází silnice první třídy I/13. Úvodní část práce se věnuje obecné problematice hluku, ale i hluku z dopravy a charakterizuje zkoumanou oblast. V následující části práce je popsána metodika, která byla koncipována …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is evaluation of noise pollution from the road traffic and analysis intensity of traffic. A place of research is city environment in town Česká Kamenice, the first class road I/13 passes through here. The beginning of the thesis deals with general issues of noise, but also noise of traffic and characterizes research area. The following part of work describes the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUCHOVÁ, Barbora. Dopravní hlukové znečištění jako aspekt strategického rozvoje dopravy v České Kamenici. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta