Vladislav Šťastný

Disertační práce

Progresivní metody uplatnění diagnostických metod pro řízení metalurgických procesů

Diagnostic methods application in metallurgical process management
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou podpory rozhodování při řízení životnosti desek krystalizátoru plynulého odlévání oceli využitím a integrováním metod a prostředků technické diagnostiky a umělé inteligence. Je zde navržena a vytvořena nová metoda diagnostiky povrchového poškození desek krystalizátorů založená na fuzzy znalostním systému. Výsledkem je automatizovaná diagnóza ve formě kvalitativní …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with decision support when control mold’s plates service life in continuous steel casting device. There are used methods and instruments of technical diagnostics and artificial intelligence. In this thesis was proposed new diagnostics methodology for evaluation of mold’s plates surface faults based on fuzzy knowledge system. The results is automated diagnosis in form of qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2018
  • Vedoucí: Jiří David
  • Oponent: Dagmar Janáčová, Branislav Lacko, Jaromír Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program:
Řízení průmyslových systémů