Michal Freiberg

Master's thesis

Konstrukční řešení hydraulického stavění výstupní štěrbiny čelisťového drtiče DC130x105

Structural Design of Hydraulic Exit Slit Positioning of Jaw Crusher DC130x105
Abstract:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením hydraulického stavění výstupní štěrbiny u čelisťového drtiče, který se bude používat převážně v kamenolomech při drcení kameniva. Toto stavění bude probíhat pomocí dvou přímočarých hydromotorů společně se stavěcími klíny. Součástí tohoto návrhu je také konstrukční řešení uchycení spodní části pohyblivé čelisti. Zadavatel měl také požadavek konstrukční …more
Abstract:
Master thesis is dealing with the structural design of hydraulic exit slit positioning of jaw crusher which will be used primarily in crushing of aggregates quarries. This building will be conducted by two linear motors together with adjusting wedges. This proposal is also design fit the bottom of movable jaw. The sponsor also had a requirement to model design in Pro ENGINEER Wildfire 3.0. All components …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: Josef Jurman
  • Reader: Květoslav Kaláb

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Theses on a related topic