Dominika Stařičná

Bakalářská práce

Posouzení ekonomické situace podniku v oblasti polygrafie

Assessing the Economic Situation of a Company in Graphic Arts Industry
Anotace:
Tématem bakalářské práce je posoudit ekonomickou situaci podniku v oblasti polygrafie. Cílem bakalářské práce je pomocí finanční analýzy posoudit finanční situaci podniku Kartis+Co s.r.o. a následně navrhnout postupy k zlepšení. Pomocí metody pozorování zjistit, zda se ve výrobním procesu objevují nějaké překážky, které by vedly ke zhoršení ekonomické situace podniku a následně navrhnout řešení k jejich …více
Abstract:
Theme of bachelor thesis is to assess the economic Situation of the company in the graphics arts industry. The goal of this thesis is to assess financial Situation of Kartis+Co Ltd. using financial analysis and then suggest ways to improve it. Using the methods of observation to determine whether in manufacturing proces are any obstacles that could lead to a deterioration of the economic Situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Zuzana Wozniaková
  • Oponent: Daniel Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava