Pavel Goluch

Bachelor's thesis

Zhodnocení strategií pro investování do majetkových cenných papírů

Evaluation of Strategies for Investing in Equity Securities
Abstract:
Tato práce je zaměřená na problematiku zhodnocování úspor především na důchodový věk. Cílem této práce je zvolit optimální investiční strategii pro zhodnocování úspor v dlouhém časovém horizontu. Pro zvolení optimální strategie, jsme využivali prvky již známých investičních filozofií. Strategii jsme poté implementovali na historická data.
Abstract:
This work is focused on the issue of appreciation of savings especially on retirement age. The aim of this work is to choose the optimal investment strategy for the savings in the long term. To choose the optimal strategy, we used the elements of already known investment philosophies. We implemented the strategy on historical data.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ondřej Badura
  • Reader: Tomáš Holec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management