Pavel Goluch

Bakalářská práce

Zhodnocení strategií pro investování do majetkových cenných papírů

Evaluation of Strategies for Investing in Equity Securities
Anotace:
Tato práce je zaměřená na problematiku zhodnocování úspor především na důchodový věk. Cílem této práce je zvolit optimální investiční strategii pro zhodnocování úspor v dlouhém časovém horizontu. Pro zvolení optimální strategie, jsme využivali prvky již známých investičních filozofií. Strategii jsme poté implementovali na historická data.
Abstract:
This work is focused on the issue of appreciation of savings especially on retirement age. The aim of this work is to choose the optimal investment strategy for the savings in the long term. To choose the optimal strategy, we used the elements of already known investment philosophies. We implemented the strategy on historical data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ondřej Badura
  • Oponent: Tomáš Holec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management