Mgr. Barbara Bocková

Rigorózní práce

Riziko, deprese a problémové chování v období adolescence

Risk, depression and problem behaviours during adolescence
Anotace:
Předložená práce usiluje o podání analýzy povahy, významu a modalit riskování v procesu dospívání, při něm a po něm. Postupuje při tom od definic pojmů adolescence a rizika k jejich prolnutí v pokusu o vypracování komplexního bio-psycho-sociálního modelu determinant podmiňujících rozhodnutí dospívajících chovat se nebezpečně, riskovat. Specifická pozornost je při tom věnována jednak kategorii adolescentní …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of the nature, significance and modalities of risk-taking within the process of adolescence, during the process and after. It proceeds from the definitions of adolescence and the risk to their penetration in an attempt to create a complex bio-psycho-social model of the determinants of conditional decisions of adolescents to behave dangerously and take risks. Specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2011
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta