Bc. Šárka Nováčková

Diplomová práce

Kvalita života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybraného poskytovatele

Quality of seniors life in social care facilities during current pandemic situation according to selected provider
Anotace:
Cílem práce je deskripce a analýza kvality života seniorů ve vybraném domově pro seniory v době pandemické situace covid-19. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako je stáří, stárnutí, umírání a smrt, ageismus, kvalita života, standardy kvality sociálních služeb a pandemie covid-19. V praktické části je realizováno kvalitativní výzkumné šetření prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe and analyze the quality of seniors´ life in a selected social care facility in current covid-19 pandemic situation. The theoretical part defines the basic concepts such as old age, aging, dying and death, ageism, quality of life, quality standards of social services and covid-19 pandemy . In the practical part, a qualitative research survey is carried out through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dgndd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě