Ondřej Pater

Diplomová práce

Hodnocení vlastností vybraných sanačních omítek

Evaluation of properties of selected rehabilitation plasters
Anotace:
Obor sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu a tím i dosažení požadovaných tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a požadované vlhkosti vzduchu v interiérech sanovaných budov. Souhrnně lze sanační úpravy dělit na metody povrchové a na ty, které technologicky předpokládají dílčí zásahy …více
Abstract:
Subject of redevelopment of wet brickwork includes hydro isolation, drying up system and constructional arrangements, which aim is the permanent reduction of the damp in the walls and so at once also achievement of required insulative parameters of constructions and required humidity in the interiors of redeveloping buildings. Summing up we can divide redevelopments to surface working and to these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Jana Daňková
  • Oponent: Martin Vavro

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava