Theses 

Prezidentské volby v soudní judikatuře – Mgr. Tereza Štouračová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Štouračová

Diplomová práce

Prezidentské volby v soudní judikatuře

Presidential Election in the Jurisprudence

Anotace: Diplomová práce na téma „ Prezidentské volby v soudní judikatuře“ pojednává o přímé volbě prezidenta České republiky. Zabývá se historií volby prezidenta na území dnešní České republiky a s ohledem na jeho pravomoci hodnotí vhodnost zavedení nové formy volby prezidenta. Práce se zmiňuje o nové právní úpravě přímé volby prezidenta a v návaznosti na ni vymezuje jednotlivé fáze volebního procesu. Těmito fázemi jsou: řízení ve věcech voličských seznamů, řízení ve věci registrace kandidátních listin, řízení ve věci financování volební kampaně a řízení ve věci volby prezidenta. U každé fáze volebního procesu je shrnuta judikatura NSS, případně Ústavního soudu, ze které jsou následně vybrána a rozebrána stěžejní rozhodnutí. Závěr práce obsahuje úvahy autorky de lege ferenda, posouzení nové právní úpravy související s tématem a zhodnocení, jak se s ní soudy vypořádaly

Abstract: The diploma thesis with theme „Presidential election in the jurisprudence“ deals with the direct election of the president in the Czech republic. The thesis deals with history of election of the president at the territory of the contemporary Czech republic and the thesis judges suitability of direct election of the president in the view of presidential competences. This thesis mentions the new legislative of direct election of the president and the thesis defines each phase of electoral process. These phases are: proceeding of matters of electoral lists, proceeding for registration of candidates, proceedings relating to the financing of election campaigns and proceedings for election of the president. Each phase of electoral process contains jurisprudence of the Supreme administrative court or jurisprudence of Constitutional court. There are selected and analyzed the key decisions from the mentioned jurisprudence. At the end there are reflections de lege ferenda of the author. There is assessment of new legislative and the assessment, how the courts dealt with it

Klíčová slova: přímá volba prezidenta, pravomoci prezidenta, judikatura NSS, registrace kandidátních listin, petice, volební kampaň, neplatnost voleb, přezkum voleb direct election of the president, presidential competences, jurisprudence of the Supreme administrative court, registration of candidate lists, petition, election campaign, nullity of election, judicial review of elections

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz