Theses 

Zhodnocení potenciální Severoamerické měnové unie dle teorie optimální měnové oblasti – Klára Hálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Klára Hálková

Diplomová práce

Zhodnocení potenciální Severoamerické měnové unie dle teorie optimální měnové oblasti

Evaluation of Potential North American Monetary Union According to the Theory of Optimum Currency Area

Anotace: V současném globalizovaném světě jsou patrné silné integrační tendence, které vedou ke vzniku nových integračních uskupení, či prohlubování těch současných (příkladem zde může být pro nás nejbližší Evropská unie). Ojedinělým počinem obdobné hospodářské spolupráce na území severoamerického kontinentu je integrační uskupení NAFTA (tj. Severoamerická zóna volného obchodu), jehož vznik se datuje k roku 1994. Členy uskupení NAFTA jsou USA, Kanada a Mexiko. V otázce optimálních měnových oblastí tyto ekonomiky spolu tvoří potenciální měnovou oblast, tj. potenciální Severoamerickou měnovou unii, avšak zda jsou schopny spolu měnovou unii tvořit, je otázkou naplnění určitých předpokladů. Cílem této práce je na základě analýzy vybraných kritérií teorie optimální měnové oblasti, zhodnotit, zda jsou země integračního uskupení NAFTA vhodné k vytvoření Severoamerické měnové unie (tzv. North American Monetary Union – NAMU). Druhá kapitola práce je věnována teoretickému pozadí měnové integrace z pohledu teorie OCA a teorie dolarizace. Třetí kapitola obsahuje představení samotného severoamerického kontinentu, a to postupně po jednotlivých zemích spolu se stručnou charakteristikou ekonomického vývoje těchto zemí. Postupně byl zpracován integrační proces mezi zeměmi, a to vzhledem k jejich ekonomickému výkonu a vzájemné hospodářské spolupráci. Ve čtvrté a zároveň stěžejní kapitole této práce jsou zpracována vybraná kritéria teorie optimální měnové oblasti k vyvození autorčina závěru, zda jsou země, jmenovitě USA, Kanada a Mexiko, schopny spolu tvořit optimální měnovou unii. Jestliže by všechny ekonomiky integračního uskupení NAFTA naplňovaly daná kritéria, byly by připraveny k přijetí jednotné měny, a to buďto dolaru (dolarizace Kanady a Mexika), anebo jako v případě Evropské unii k přijetí zcela nové měny, kterou by zde bylo amero. Závěrem se v současné době lze vyslovit pouze pro případnou měnovou unii tvořenou USA a Kanadou, které jsou si ekonomicky velmi blízké a naplňují mezi sebou veškerá autorkou zvolená kritéria. V roce 2014 dosáhla NAFTA svého 20tého výročí spolupráce. Přestože se mnoho ekonomů vyslovuje pro směřování směrem k hlubší integraci, a to i v otázce měnové politiky směrem k měnové unii (NAMU), je nutno odstranit ještě mnoho přetrvávajících bariér.

Abstract: In today's globalized world are apparent strong integrative tendencies that lead to genesis new integration formations or deepening the existing ones (the closest example here may be European Union). The unique act of similar economic cooperation on the North American continent is an integration formation of NAFTA (i.e. North American Free Trade Area), which dates back to 1994. NAFTA members are USA, Canada and Mexico. Due to the question of the optimum currency area's these economics constitute together a potential currency area, i.e. a potential North American Monetary Union, but whether they can together form a monetary union is a matter of fulfillment of certain conditions. The aim of this thesis is to analyze the selected criteria of optimum currency areas theory, to assess whether the country's of NAFTA are appropriate to create a North American Monetary Union (NAMU). The second chapter is focused to the theoretical background of monetary integration from the perspective of OCA theory and the theory of dollarization. The third chapter contains the presentation of the North American continent, gradually by individual countries, together with a brief description of economic development of these countries. It was gradually elaborated integration process among these countries, due to their economic performance and economic cooperation. The fourth and crucial chapter of this thesis contains elaborated selected criteria due to the theory of optimum currency area to draw the author's conclusion if these countries, namely USA, Canada and Mexico, are able to form an optimal currency union. If all economics of NAFTA would filled the criteria, they will be ready to adopt the single currency, either the dollar (dollarization of Canada and Mexico) or as in the case of the European Union, the adoption of an entirely new currency, which would be the new currency called amero. Finally is currently possible to only speak of a possible monetary union consisting of the U.S. and Canada who are economically very close to each other and fulfill all the criteria selected by author. In 2014, NAFTA has reached its 20th anniversary of cooperation. Although many economists favor of the trend towards deeper integration, even in terms of monetary policy towards monetary union (NAMU), it is necessary to remove many of the remaining barriers.

Klíčová slova: optimální měnová oblast, NAFTA, NAMU, měnová unie, monetární politika, integrace, amero

Keywords: optimum currency area, NAFTA, NAMU, monetary union, monetary policy, integration, amero

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Zuzana Kučerová
  • Oponent: Kateřina Dvoroková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:58, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz