Theses 

Konstrukce feminity ve vybraných pohádkách Walta Disneyho a její proměna v čase – Bc. Barbora Čapková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Barbora Čapková

Diplomová práce

Konstrukce feminity ve vybraných pohádkách Walta Disneyho a její proměna v čase

Construction of femininity in selected tales of Walt Disney and its change in time

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci feminity ve čtyřech vybraných pohádkách společnosti Walt Disney z různých časových období. Cílem práce je zjištění, zda v pohádkách kromě úzce genderově vymezených identit nalezneme i inovativní přístup k prezentaci ženských rolí a stereotypů a to zejména v průběhu času. V teoretické části se práce zaměřuje na mediální koncepty relevantní k výzkumné problematice, zejména na sociální a mediální konstrukci reality, feministickou perspektivu ve vztahu k médiím či na teorii socializace. V práci je také uvedena společnost Walta Disneyho do kulturního, historického a společenského kontextu a popsán žánr pohádek. Ke zjištění odpovědí na výzkumné otázky byla v práci použita metoda kvalitativní diskurzivní analýzy podle Geeho. Ta nám umožnila rekonstruovat mediální obraz feminity a odkrýt zejména latentní významy, kterými filmová produkce ovlivňuje nejen behaviorální, ale i kognitivní vlastnosti jedince.

Abstract: This thesis is focused on a reconstruction of woman´s identity in four selected tales of Walt Disney. Aim of this work is to determinate whether we can find an innovative approach to the presentation of female roles and stereotypes, especially over time. In the theoretical part the work focuses on media concepts relevant to the research issues, particularly on social and media construction of reality, the feminist perspective in relation to the media or on theory of socialization. In the theoretical part is also the company of Walt Disney put into the cultural, historical and social context and it is described the genre of fairy tales. To find answers to research questions were used a qualitative method of discourse analysis according to Gee. This allowed us to reconstruct the media image of femininity and revealed latent meanings, by which film production affects not only behavioral but also the cognitive characteristics of an individual.

Klíčová slova: feminita/ženství, identita, gender, pohádka, Walt Disney, diskurzivní analýza femininity/womanhood, identity, fairy tale, discourse analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Monika Metyková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz