Jan Mitka

Bachelor's thesis

Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov

The Efficiency of Mining of the Remain Area in the Seam 112 at the Mine Paskov.
Abstract:
Tato bakalářská práce podává přehled o současné situaci na trhu s uhlím. Dále pak charakterizuje Důl Paskov (od 1. 1. 2015 Důlní závod 3) v dobývacím prostoru Staříč s popisem geologických a důlních podmínek a způsobu dobývání. Následně ekonomicky zhodnocuje těžbu v předmětné sloji 112 (B4) v DP Staříč na lokalitě Chlebovice s cílem vyhodnotit efektivitu dobývání daného porubu. Práce se proto blíže …more
Abstract:
This bachelor thesis gives an overview of the current situation in the coal market. Then characterizes Mine Paskov (from January 1, 2015 Mining operation 3) in the mining area Staříč with describing the geological and mining conditions and method of mining. Subsequently economically evaluates mining in the seam 112 (B4) in DP Staříč on mining site Chlebovice with objectives valorize the effectiveness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Bora
  • Reader: Zbigniew Janowski

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava